Aanmelden nieuwe leerlingen

Aanmelden bij Meander

Als je overweegt om je kind aan te melden bij Meander doorloop je drie stappen:
– oriëntatie via website en open dag
– centrale aanmelding via schoolwijzer
– inschrijving bij Meander (na bevestiging van schoolwijzer)

Oriëntatie via website, rondleidingen en open dagen
Je vormt je eerst een beeld van de school via de website, Meander e-book en andere informatiebronnen. We organiseren twee open dagen waarop je door de school kunt lopen om de sfeer te proeven. In november de Herfstmarkt en in februari de open dag.

open dagen
In het najaar hebben we een herfstmarkt en in het voorjaar houden we een open dag. In de anderhalvemeter tijden vervalt deze mogelijkheid.

Rondleidingen 2020/2021
In deze anderhalvemeter tijden leiden we je rond in duo’s. Leerlingen van de hoogste klas vertellen uit eigen ervaring. Je neemt een kijkje in de kleuterklas en loopt langs alle lokalen van de hogere klassen. Tot slot bespreek je je vragen met de coördinator van de kleuterbouw.

Geef je van tevoren op bij Marloes: m.schraven@vsmeander.nl

Centrale aanmelding via schoolwijzer.nl

In Nijmegen worden de kinderen centraal over de scholen verdeeld. Schoolwijzer regelt dit. Je kunt meer voorkeursscholen opgeven. Meld je kind aan vóór 1 maart voorafgaand aan het schooljaar waarin het 4 jaar wordt. Je kunt ook na 1 maart je kind aanmelden, maar dan is de kans op een plaats kleiner. Als er meer vraag is dan we plaats hebben, ga je automatisch naar je tweede voorkeur. Er zijn voor kleuters meerdere selectierondes, mogelijk heb je in een volgende ronde wel weer kans bij Meander. Overstappers hebben door het jaar heen gelegenheid om zich aan te melden.

Schoolwijzer hanteert een selectiecriterium:
– broertjes en zusjes die al op Meander zitten hebben voorrang boven andere kinderen
– kinderen uit de stad Nijmegen gaan voor kinderen van buiten Nijmegen

Inschrijven kleuter

Als je via Schoolwijzer een plek op Meander hebt gekregen, krijg je een plaatsingsbrief. Om je in te schrijven bij Meander stuur je op:
– de plaatsingsbrief van Schoolwijzer
– het inschrijfformulier van Meander door beide ouders ondertekend,

Stuur het op naar: m.seeling@vsmeander.nl. Na je inschrijving krijg je een bevestiging van plaatsing. Ongeveer twee maanden voordat je kind vier wordt, nodigen we jou en je kind uit voor een plaatsingsgesprek.

passend onderwijs
Schoolwijzer brengt een bindend plaatsingsadvies uit aan de scholen. Toch kan het zijn dat we na het inschrijfgesprek besluiten om je kind niet in te schrijven. Bijvoorbeeld als je kind een zorgvraag heeft waar we niet aan kunnen voldoen. Ons zorgplan geeft een beeld van de basisondersteuning die Meander biedt. Als wij niet het goede aanbod hebben, zoeken we met je mee naar een school in de regio die wel een passend aanbod heeft. Als je kind een verwijzing voor speciaal basisonderwijs (SBO) of speciaal onderwijs (SO) heeft, starten we geen inschrijving.

Instromen in hogere klassen

Als je kind wil overstappen van een andere school naar Meander, kun je je ook eerst oriënteren via opendagen en rondleidingen. We kunnen je via mail of telefoon vertellen of er kans op een plek is in de klas van je kind. Vervolgens meld je je aan via Schoolwijzer. Als je de plaatsingsbrief van hen hebt gekregen, stuur je ons:
– plaatsingsbrief schoolwijzer
inschrijfformulier Meander
Stuur het op naar: m.seeling@vsmeander.nl.

contact met huidige school
Na je inschrijving krijg je een bevestiging van ontvangst. Zorg dat je de huidige school op de hoogte brengt van je eventuele overstap. De intern begeleider neemt binnen twee weken contact op met de huidige school van je kind. Dat hebben alle scholen onderling zo afgesproken. We bellen ook met jou als ouder om te horen over de reden van de overstap. In dit contact besluiten we of we verder gaan met de plaatsing.

meeloopdagen Meander
Als dat zo is nodigen we je kind uit om drie dagen mee te lopen in de nieuwe klas. De intern begeleider kijkt mee en neemt eventueel aan aantal toetsen af.

gesprek met IB’er
Na de meeloopdagen nodigt de intern begeleider je met de leerkracht uit voor een plaatsingsgesprek. Hier bespreken we of de leerbehoefte van je kind wel of niet bij onze school past. Voor dit gesprek neem je mee:
– kopieën van de laatste twee rapporten
– uitslagen van de laatste twee cito-meetmomenten
– eventuele rapporten of onderzoeken.

Voordat je je kind definitief bij ons inschrijft, meld je je kind af bij de huidige school. De school stuurt dan alle dossiers voor een goede overdracht van alle informatie.