Medezeggenschapsraad

In het kader van de medezeggenschap heeft Meander een medezeggenschapsraad (MR) bestaande uit een ouder- en een personeelsgeleding.

De medezeggenschapsraad heeft tot taak de openheid, openbaarheid en het onderling overleg binnen de school te bevorderen en is bevoegd tot bespreking van alle schoolaangelegenheden.
Daarnaast heeft de raad een aantal bijzondere bevoegdheden welke bij wet zijn vastgesteld. E-mail: mr@vrijeschoolmeander.nl.