Protocollen

De volgende protocollen kunt u inzien en downloaden:

Pestprotocol
Beleidsplan (hoog)begaafde leerlingen Vrije School Meander
Leerrijpheidsprotocol 2019-2021
Protocol samenstelling eerste klassen
Nijmeegs Verzuimprotocol Primair Onderwijs
Draaiboek bij overlijden en ernstige ziekte
Infectieziekten
Aanname kinderen met een handicap
Contacten
Contactouderschap
Doubleren

Dyslexie
Incidentenregistratie
Veiligheidsplan
Kindermishandeling
Klassenbezoek
Lesverzuim
Overplaatsing
Schoolreizen en kampen
Verdeling leerlingen over de klassen
Vervangingen
Schoolafspraken
Schoolafspraken t.a.v. de RT
Rendement remedial teaching
Sociale media
Ontwikkelingsperspectief
Meldcode PO Nijmegen
POVO
Verrijking
Luizen

Kinderbespreking:
Kinderbespreking deel 1
Kinderbespreking deel 2
Kinderbespreking deel 3
Kinderbespreking deel 4

Luxe verzuim
Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs. Leerplichtige kinderen mogen daarom buiten de schoolvakanties nooit zomaar wegblijven van school. Toch gebeurt het nog regelmatig dat ouder(s)/verzorger(s) kinderen van school houden om bijvoorbeeld eerder op vakantie te gaan. Dit noemen we luxe verzuim. Gaat u met uw kind zonder toestemming (deels) buiten de schoolvakanties op vakantie, dan kan de leerplichtambtenaar direct een proces-verbaal opmaken.