leerling-zorg – Meander

Zorg voor elk kind

 
sluiten

Zorg voor elk kind

Meander maakt deel uit van het samenwerkingsverband Stromenland. Binnen het samenwerkingsverband werken de scholen rond Nijmegen samen om voor alle kinderen een passende plek te bieden. Elke school stelt een School Ondersteuningsprofiel op. Je kunt het hier downloaden. In dit document geven we aan voor welke leerlingen met welke specifieke ondersteuningsbehoeften we adequaat onderwijs en begeleiding kunnen bieden bieden binnen de context van onze school.

Op de Meander streven we naar een doorgaande lijn in de afstemming van het onderwijs op de onderwijsbehoeften van de leerlingen volgens de 1 zorgroute. Onze zorgstructuur zorgt ervoor dat er  meer samenhang is in de zorg aan leerlingen en dat de stappen, beslismomenten en verantwoordelijkheden in de zorg aan leerlingen voor iedereen duidelijk en transparant zijn. De manier waarop we de zorg vormgeven lees je in ons zorgplan.

Doelgericht werken
Handelingsgericht werken en opbrengst gericht werken heeft een vaste plek gekregen in de zorgstructuur van onze school. We brengen de leeropbrengsten van de kinderen systematisch in kaart. Leerkrachten werken doelgericht en maken op basis van onderwijsbehoeften van de leerlingen expliciete keuzes wat betreft leerstof, werkvormen, aanpak- en differentiatievormen.

Leren in de klas
Onze school kent jaarklassen. Dat wil zeggen dat de leerlingen in principe op leeftijd zijn ingedeeld en op hoofdlijnen per leerjaar hetzelfde onderwijs ontvangen. Dat geldt niet voor onze kleutergroepen, die zijn heterogeen gegroepeerd. De jongste en oudste kleuters zitten bijelkaar in de kleutergroep. Zij krijgen deels ook een verschillend aanbod. Wij vinden het belangrijk dat kinderen samen leren en zich samen ontwikkelen. Voor leerlingen die dat nodig hebben is er beperkt extra ondersteuning van een klassenassistent beschikbaar.

Extra ondersteuning
In een beperkt aantal gevallen is het mogelijk dat een kind extra ondersteuning buiten de klas krijgt. Na overleg met leerkracht, interne begeleiding en op advies van een externe pedagoog, behandelaar of onze schoolarts, kan extra hulp aangevraagd worden. In deze gevallen kan die hulp tijdens schooltijd plaatsvinden. De begeleider werkt dan volgens een plan en evalueert met de school.
Soms nemen ouders zelf initiatief voor extra ondersteuning (in overleg met de leerkracht of intern begeleider). In dat geval kan de begeleiding niet tijdens schooltijd plaatsvinden.

Veiligheid

 
sluiten

Veiligheid

Elke leerkracht werkt aan een pedagogisch klimaat waar de leerlingen zich veilig en gezien voelen. Op Meander maken we gebruik van de sociaal emotionele methodiek voor vrijescholen: De Regenboog. Dit biedt voor ons een handvat om naar de dynamiek in de klas te kijken. Een van onze leerkrachten is gespecialiseerd in deze methodiek, zij ondersteunt en adviseert andere leerkrachten in de klas. We voeren elk jaar een onderzoek uit naar de sociale veiligheid. Dat geeft ons een beeld van mogelijke situaties waarin kinderen zich onveilig voelen. De uitkomst, onze analyse en acties delen we met leerkrachten en ouders. 

regenboog
De methodiek van de regenboog geeft ons een aantal handvatten voor elke dag.
1. Voorbeeldgedrag van de leerkracht: Leerkrachten zijn zich bewust van hun voorbeeldgedrag. Leerkrachtvaardigheden worden regelmatig geoefend en besproken tijdens de vergadering (15 minuten), met als doel meer inzicht in eigen en elkaars handelen.
2. Het vertellen van spiegelverhalen: Leerkrachten maken gebruik van spiegelverhalen (vertelstof, biografische anekdotes, pedagogische verhalen).
3. Kunstzinnige activiteiten: Pedagogische accenten kunnen worden gelegd op kunstzinnige activiteiten met als inspiratie de kunstzinnige kinderkaarten (gesorteerd op klas en thema op basis van de uitkomst van de scan – zie hieronder-).
4. Spel en beweging: Pedagogische accenten kunnen worden gelegd bij momenten van spel en beweging, met als inspiratie de kinderspelkaarten (gesorteerd op klas en thema op basis van de uitkomst van de scan).
5. Gewoontevorming in de klas: De leerkracht werkt samen met de klas aan gewoontevorming, om rust, regelmaat en veiligheid te creëren.

wij pesten wij niet
Natuurlijk hebben we afspraken om pestgedrag te voorkomen, te bespreken en op te lossen beschreven in het pestprotocol.

Kinder-vertrouwenspersoon

 
sluiten

Kinder-vertrouwenspersoon

Op school is een kindervertrouwenspersoon: Karlijn Willemsen, klassenleerkracht. Bij problemen schakel je in eerste instantie de klassenleerkracht in. Als je kind iets op het hart heeft en op de een of andere manier bij de leerkracht niet verder komt, kun je terecht bij Karlijn. Ze zal je horen en samen met je kind kijken wat de beste volgende stap is. Karlijn heeft als kindervertrouwenspersoon geheimhoudingsplicht. Als de zorg van jou en je kind de vertrouwenspersoon zelf betreft, schakel je Meike van Vliet, onze IB-er in. 
Karlijn Willemsen k.willemsen@vsmeander.nl
Meike van Vliet m.vanvliet@vsmeander.nl

Pallas vertrouwenspersoon
Je kunt natuurlijk altijd terecht bij de schoolleiding. We proberen samen oplossingen te vinden voor de problemen waar je tegenaan loopt. Mocht je er binnen de school helemaal niet uitkomen, dan kun je te rade gaan bij de bovenschoolse vertrouwenspersoon van Pallas.  Een vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht (tenzij er sprake is van wetsovertredingen) en zet pas stappen als de melder daarvoor toestemming geeft. Klik voor meer informatie.

Buurtteam en jeugdgezondheidszorg

 
sluiten

Buurtteam en jeugdgezondheidszorg

In Nijmegen krijgen gezinnen die dat nodig hebben ondersteuning van het buurtteam jeugd en gezin. De mensen van dit team helpen je met de opvoeding en organisatie van je gezin.

Buurtteams Jeugd en Gezin:
Vanuit het  Buurtteam Jeugd en Gezin Centrum- Oost is Annette van der Velde als gezinswerker verbonden aan de Vrijeschool Meander. Als je als ouder(s)/ verzorger(s) vragen hebt rondom je kind, rondom je thuissituatie kun je contact met haar opnemen.  Je kan bij het buurtteam terecht voor hulp, advies of voor vragen. Draag je gezamenlijk zorg voor je kind of  heb je gedeeld gezag, dan is het belangrijk dat je met elkaar afstemming gehad hebt als je vragen hebt over je kind. Het buurtteam wil graag met beide ouders in gesprek te zijn.

Hoe bereik je buurteams:

  1. Via de leerkracht en intern begeleider.
  2. Via het emailadres annettevandervelde@buurtteamsjeugdengezin.nl, vermeld dan wel even dat jullie verbonden zijn aan Meander.
  3. Via het algemeen nummer van het Buurtteam Centrum Oost, 024 – 2204000. Vermeld ook daar dat jullie verbonden zijn aan Meander.

Jeugdgezondheidszorg
Als je vragen hebt over het welzijn en de gezondheid van je kind, dan kun je terecht bij de jeugdverpleegkundige van de GGD. Jeugdgezondheidszorg is de preventieve gezondheidszorg voor kinderen en jongeren tussen 0 en 18 jaar. De JGZ volgt samen met jou de ontwikkeling van jouw kind.

Klik hier voor de actuele namen en gegevens van de jeugdarts, jeugdverpleegkundige, doktersassistente en logopediste.