Zorg voor elk kind

Meander maakt deel uit van het samenwerkingsverband Stromenland. Binnen het samenwerkingsverband werken de scholen rond Nijmegen samen om voor alle kinderen een passende plek te bieden. Elke school stelt een School Ondersteuningsprofiel op. Je kunt het hier downloaden. In dit document geven we aan voor welke leerlingen met welke specifieke ondersteuningsbehoeften we adequaat onderwijs en begeleiding kunnen bieden bieden binnen de context van onze school.

Op de Meander streven we naar een doorgaande lijn in de afstemming van het onderwijs op de onderwijsbehoeften van de leerlingen volgens de 1 zorgroute. Onze zorgstructuur zorgt ervoor dat er  meer samenhang is in de zorg aan leerlingen en dat de stappen, beslismomenten en verantwoordelijkheden in de zorg aan leerlingen voor iedereen duidelijk en transparant zijn. De manier waarop we de zorg vormgeven lees je in ons zorgplan.

Doelgericht werken
Handelingsgericht werken en opbrengst gericht werken heeft een vaste plek gekregen in de zorgstructuur van onze school. We brengen de leeropbrengsten van de kinderen systematisch in kaart. Leerkrachten werken doelgericht en maken op basis van onderwijsbehoeften van de leerlingen expliciete keuzes wat betreft leerstof, werkvormen, aanpak- en differentiatievormen.

Leren in de klas
Onze school kent jaarklassen. Dat wil zeggen dat de leerlingen in principe op leeftijd zijn ingedeeld en op hoofdlijnen per leerjaar hetzelfde onderwijs ontvangen. Dat geldt niet voor onze kleutergroepen, die zijn heterogeen gegroepeerd. De jongste en oudste kleuters zitten bijelkaar in de kleutergroep. Zij krijgen deels ook een verschillend aanbod. Wij vinden het belangrijk dat kinderen samen leren en zich samen ontwikkelen. Voor leerlingen die dat nodig hebben is er beperkt extra ondersteuning van een klassenassistent beschikbaar.

Extra ondersteuning
In een beperkt aantal gevallen is het mogelijk dat een kind extra ondersteuning buiten de klas krijgt. Na overleg met leerkracht, interne begeleiding en op advies van een externe pedagoog, behandelaar of onze schoolarts, kan extra hulp aangevraagd worden. In deze gevallen kan die hulp tijdens schooltijd plaatsvinden. De begeleider werkt dan volgens een plan en evalueert met de school.
Soms nemen ouders zelf initiatief voor extra ondersteuning (in overleg met de leerkracht of intern begeleider). In dat geval kan de begeleiding niet tijdens schooltijd plaatsvinden.